جستجو
آمار سایت
افراد آنلاین:
6 نفر
بازدید امروز:
130 نفر
بازدید دیروز:
46 نفر
بازدید کل:
178887 نفر
مرور گر:
Unknown

اصغر جعفری ولدانی

کتاب ها :

۱. برسی تاريخی اختلافات مرزی ايران و عراق ، چاپ اول ۱۳۶۷، چاپ دوم ۱۳۷۰ و چاپ سوم ۱۳۷۶  تهران : دفتر مطالعات سياسی و بين المللی وزارت امور خارجه .

۲ . روابط عراق وکويت ، تهران : دفتر مطالعات سياسی و بين المللی وزارت امور خارجه . 

۳. کانونهای بحران در خليج فارس ، چاپ اول ۱۳۷۱ ، چاپ دوم ۱۳۷۷ ، تهران : سازمان انتشارات کيهان .

۴ . تحولات مرزها و نقش زئوپوليتيک آن در خليج فارس ، تهران : نشر قومس ، ۱۳۷۴ .

۵. نگاهی تاريخی به جزاير ايرانی تنب و ابوموسی ، تهران : موسسه چاپ و انتشارات وزارت امورخارجه ، چاپ اول ۱۳۷۶ چاپ دوم 1384.

۶.  ايران و حقوق بين الملل ، انتشارات پازينه ، ۱۳۸۰

۷.  ژئوپوليتيک جديد دريای سرخ و خليج فارس ، تهران : دفتر مطالعات سياسی و بين المللی وزارت امورخارجه ، ۱۳۸۱

۸.  روابط خارجی ايران ( بعد از انقلاب اسلامی ) تهران : انتشارات آوای نور ، ۱۳۸۲

9. ایران و مصر ، چالش ها و فرصت ها، تهران : انتشارات مرز فکر، 1387

10.چالش ها و منازعات در خاورمیانه ، تهران : پپژوهشکده مطالعات راهبردی ، 1388

 

مقالات علمی :

۱- « نگرشي به عهد نامه 1975 ايران و عراق » ، مجله حقوقي ، شماره 5 ، بهار 1365

2-  « موقعيت استراتژيك اروند رود و پيشينه تاريخي آن » اطلاعات سياسي – اقتصادي ، شماره 10 ، سال اول    ( تير ماه 1366)

3-  « بررسي تاريخي اختلافات مرزي ايران و عراق (1)، مجله سياست خارجي ، سال اول شماره 4 ( مهر – آذر 1366)

4-  « بررسي تاريخي اختلافات مرزي ايران و عراق (2)، مجله سياست خارجي ، سال اول شماره 4 ( مهر – آذر 1366)

5-  « بررسي تاريخي اختلافات مرزي ايران و عراق (3)، مجله سياست خارجي ، سال دوم شماره 1 (دي – اسفند 1366)

6-  « طرحهاي تجزيه خوزستان »« مجله سياست  خارجي ، سال دوم ، شماره 2 ، ( فروردين- خرداد 1367)

7-  « اختلاف عراق با كويت وسوريه» ، بولتن دفتر مطالعات سياسي و بين المللي ،شماره 24 ، ( 15 آذر 1367).

8-  «اهداف عراق از تجاوز به ايران »، بازشناسي جنبه هاي تجاوز و دفاع ، جلد دوم (تهران : دبيرخانه كنفرانس بين المللي تجاوز و دفاع ،‌1368)

9-«ادعاهاي ارضي عراق نسبت به كويت » ، مجله سياست خارجي ، سال چهارم ، شماره 3 ، (پاييز 1368).

۱۰- «طرح تغيير مسير اروند رود و حقوق بين الملل »،( با همكاري خانم نيلوفر حق شناس كاشاني ) مجله حقوقي ، شماره 12 ، ( بهار – تابستان1369).

11- « اختلاف مرزي و ارضي  بين كشورهاي خليج فارس و تأثير آن بر امنيت منطقه »، مجموعه مقالات سومين سمينار خليج فارس ، تهران : دفتر مطالعات سياسي وبين المللي . 1372.

12- « عوامل موثر بر سياست خارجي عراق درارتباط با اشغال كويت »، اطلاعات سياسي- اقتصادي ، شماره 54-53، (بهمن-اسفتذ 1370).

13- « روابط ايران و عراق از آتش بس تاپذيرش مجدد عهدنامه 1975 »، اطلاعات سياسي- اقتصادي ، شماره60-59، (‌مرداد- شهريور 1371).

14- « نگاهي به اختلافات مرزي قطر و عربستان»، اطلاعات  سياسي- اقتصادي. شماره 64-63، (‌آذر- دي 1371).

15- « عربستان : نگاه به يمن»، اطلاعات سياسي – اقتصادي ، شماره 70- 69 ،(خرداد- تير 1372).

16- « ناپايداري مرزها در خليج فارس »، مجموعه مقالات  چهارمين سمينار خليج فارس ، تهران ، دفتر مطالعات سياسي و بين المللي ، 1372 . اين مقاله همچنين در مجله « سياست خارجي »، شماره 4 ، سال 1372 انتشار يافته است .

17- « تحولات مرزها در عربستان شرقي »، (1) اطلاعات سياسي- اقتصادي ، شماره 74-73،( مهر- آبان 1372).

18- « تحولات مرزها در عربستان شرقي »،(2)اطلاعات سياسي- اقتصادي . شماره 80-79،‌(فرودين – ارديبهشت 1373).

19-«نگرشي تاريخي به جزاير تنب و ابوموسي» ، اين مقاله به درخواست وزارت امورخارجه تهيه و د رمجله سياست خارجي شماره 1و2(بهار 1373) انتشار يافته است .

20-«تداوم ادعاهاي ارضي عراق نسبت به كويت » ،  اطلاعات سياسي- اقتصادي ، شماره 84-83 ،(مرداد-شهريور 1373).

21- «ناپايداري مرزها در خليج فارس» ، فصلنامه سياست خارجي ، شماره چهارم ، ( زمستان 1372).

22-« تداوم بحران د رمرزهاي عراق-كويت»، اطلاعات سياسي- اقتصادي ، شماره 86-85،( مهر-آبان  1373 ).

23-Unstable Borders in The persian Gulf , The Iranian Journal of International Affairs , Vol. V,no.3-A , Fall-winter 1993-94.

24-« سازمان ملل متحد و علامت گذاري مرزهاي عراق و كويت»، مجله سياست خارجي ، شماره 4 ، ( زمستان 1373).

25-« ايران وكشورهاي خليج فارس, چشم اندازهاي همكاري »، مجموعه  مقالات پنجمين سمينار خليج فارس ، تهران : دفتر مطالعات سياسي و بين المللي ، 1373.

26-« تحولات مرزهاي عربستان سعودي با عراق »، اطلاعات سياسي- اقتصادي ،شماره 88-87(آذر—دي1373).

27-« نگاهي به مسائل داخلي امارات عربي متحده  »، اطلاعات سياسي- اقتصادي ،94-93،0 خرداد-تير1374).

28-« تحولات مرزهاي عربستان سعودي با عراق »، اطلاعات سياسي- اقتصادي ،شماره شماره 90-89، (بهمن - اسفند1374).

29- « بحران در مرزهاي بحرين باقطر»، فصلنامه مطالعات خاور ميانه ، سال دوم ، شماره 2، (تابستان 1374).

30-« چشمداشت هاي تركيه به شمال عراق »، مجله اطلاعات سياسي-اقتصادي ، شماره96-95، ( مرداد-شهريور 1374).

31-« چشمداشت هاي تركيه به شمال عراق »، مجله اطلاعات سياسي-اقتصادي ، شماره 97-98، (مهر- آبان 1374).

32-Iran and The Persian Gulf Countries: Prospects for Cooperation .The Iranian Journal of International Affairs, Vol.V111.No.3,(Fall 1996).

33- «اكولوژي خليج فارس و منابع آلوده كننده آن »، مجموعه مقالات اولين همايش دريايي ايران ، چابهار، (ارديبهشت 1376).

34- «بحران در روابط سودان و مصر »، اطلاعات سياسي- اقتصادي .شماره 128-127،(فروردين- ارديبهشت 1377).

35-« نگاهي به يادداشت تفاهم 1971 ابوموسي»، مجله سياست خارجي سال يازدهم . شمار 2 (تابستان 1376).

36-« بحران در روابط سودان باهمسايگان آن »، اطلاعات سياسي-اقتصادي .شماره 126-125،(بهمن- اسفند 1376).

37-« بي ثباتي در حوزه درياي سرخ »، اطلاعات سياسي-اقتصادي ، شماره 134-133.0مهر-ابان1377).

38- « پژوهشي درباره جزاير ايراني تنب وابوموسي » ، مجله سياست خارجي ، سال دوازدهم ، شماره 3 ، (پائيز 1377).

39- « تحديد فلات قاره درمناطق شمالي خليج فارس » ، مجله سياست خارجي، سال دوازدهم . شماره 4 ، (زمستان 1377).

40- « اسرائيل وحوزه درياي سرخ»، فصلنامه مطالعات خاورميانه ، سال پنجم ، شماره 4 ،(تابستان 1377).

41- « نقش جديد تركيه درمنطقه »، فصلنامه پژوهش ها و سياست هاي اقتصادي ، سال هفتم ، شماره 2 ، (تابستان 1378).

42- « ايران و اروپا : از گفتگوي انتقادي تا مشاركت اقتصادي »، فصلنامه سياست خارجي ، سال سيزدهم ، ويژه اروپا ، شماره 2 ،( پائيز 1378).

43- «اختلاف هاي سوريه و تركيه بر سر منطقه هاتاي »، فصلنامه ساست خارجي ، سال سيزدهم ، شماره 3 ، (زمستان 1378).

44- « بحران درحوزه درياي سرخ »، پژوهش حقوق و سياست ، سال اول ، شماره 1 ( پائيز وزمستان1378)

45-« مرز و تشکیل دولت در جهان معاصر » ، فصلنامه مطالعات خاورمیانه ، سال هفتم ، شماره 22 (تابستان 1379)

46- « چگونگي شكل گيري منازعه جزاير ايراني تنب و ابوموسي و حل و فصل آن »، پژوهش حقوق وسياست . سال سوم ، شماره 4 (بهار- تابستان 1380).

47-« ایران و خلیج فارس : گذشته و چشم انداز آینده » ، فصلنامه مطالعات خاورمیانه ، سال نهم ، شماره 29 (بهار 1381).

48- « ژئوپوليتيك خليج فارس در آغاز هزاره جديد» مجموعه مقالات يازدهمين همايش بين المللي خليج فارس (تهران : وزارت امور خارجه 1380).

49- « مصر و خليج فارس از ديرباز تا كنون » فصلنامه مطالعات خاورميانه، سال نهم ، شماره 4( زمستان 1381)

50- « همكاري هاي منطقه اي : چارچوبي براي گسترش روابط ايران و مصر »، مطالعات افريقا . سال هفتم ، شماره 6 ( پائيز - زمستان 1381).

51- « روابط ايران و عراق در سال هاي 2003-1988»، د ركتاب مسايل ايران و عراق ،(تهران : موسسة فرهنگي مطالعات و تحقيقات بين المللي ابرار معاصر تهران ، 1382).

52- «  روابط ايران و اتحاديه اروپا بعد از 11 سپتامبر 2001» ، اطلاعات سياسي- اقتصادي ، سال 18 ، شماره 198-197(بهمن- اسفند1382).

53- «چارچوبي براي گسترش روابط فرهنگي ايران و مصر» ، مطالعات افريقا . سال هفتم ، شماره 8 (پاييز و زمستان 1382).

54- « ايران و اروپا : از گفت و گوي انتقادي تا گفتگوهاي سازنده و فراگيرط، در كتاب مسايل ايران و اروپا (تهران : موسسه فرهنگي مطالعات و تحقيقات بين المللي ابرار معاصر، تهران ، 1382).

55-Iran-Iraq Relations in 1988-2003 , Iran Review, No .1 , 2003

56- Iran and EU From Critical Didlogue To Conditional Negotiations , Iran Review , No.2 .2003.

57- « اسلام گرايي در فلسطين و زمينه هاي آن » نشريه پژوهش حقوق و سي‍‍است . سال ششم ، شماره 10 (بهار و تابستان 1383) .

58-«اتحادیه اروپا وچالش های نوین امنیتی در خاورمیانه» ، مجله پژوهش حقوق و سیاست ، سال هفتم، شماره 14 ( بهار و تابستان 1384)

59- « مواضع و عملکرد کشورهای عربی نسبت به تحولات عراق»، در کتاب عراق پس از سقوط بغداد، تهران : دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، 1384

60- « طرح های تجزیه خوزستان» اطلاعات سیاسی- اقتصادی، سال نوزدهم، شماره 212-211،(فروردین و اردیبهشت 1384)

61-«هفت هزار سال حاکمیت ایران بر جزایر تنب و ابوموسی»، پژوهشنامه علوم سیاسی ، سال اول، شماره 4، 1385

62- « نقش انگلستان در تحدید مرزهای عراق و کویت به روایت اسناد وزارت خارجه انگلیس»، فصلنامه بین المللی ژئوپولیتیک، سال چهارم ، شماره 3، (پائیز و زمستان 1387)

63-« هویت ایرانی خوزستان در گستره تاریخ» ،فصلنامه مطالعات ملی، سال نهم، شماره 3، 1387

64-« مرزهای ناپیدای هویت و تمامیت ارضی کشورها » ، فصلنامه پژوهش حقوق وسیاست ، سال دهم ، شماره 24 (بهار و تابستان 1387)

65-« جایگاه خلیج فارس در روابط ایران و کویت » ، فصلنامه پژوهش حقوق وسیاست ، سال یازدهم ، شماره 27 (پاییز و زمستان 1388)

66- «Iran-Egypt Relations»  An Iranian Quarterly Discourse , Volume 8 , No. 4 , Summer 2009

67- « عربستان و رویای تسلط بر یمن» رهیافت های سیاسی و بین المللی، شماره 17، 1388

68-«استفاده از منابع آب رودهای مرزی ایران و عراق و حقوق بین الملل»، مجله پژوهش حقوق وسیاست ، دو فصلنامه حقوق، سال یازدهم ، شماره 26،(بهار و تابستان 1388)

69-« نقش تنگناهای ژئوپولیتیکی عراق در اشغال کویت»، فصلنامه بین المللی ژئوپولیتیک، سال ششم، شماره 3( پاییز 1389)

70-« ژئوپولیتیک مرزهای امارات عربی متحده» اطلاعات سیاسی- اقتصادی، سال بیست و چهارم ، شماره 272-271(فروردین و اردیبهشت 1389)

71-،« ژئوپولیتیک مرزهای امارات عربی متحده» (بخش دوم) اطلاعات سیاسی- اقتصادی، سال بیست و چهارم ، شماره 274-273 (خرداد و تیر 1389)

72-« ژئوپولیتیک تنگه هرمز و روابط ایران با عمان » پژوهشنامه علوم سیاسی، سال پنجم ، شماره 19(تابستان 1389)

73-« نقش نفت خلیج فارس در اقتصاد جهانی» فصلنامه خلیج فارس، سال اول، شماره اول،(تابستان 1389)

74-« تحریف هویت ایرانی خوزستان» فصلنامه مطالعات ملی، سال دوازدهم ، شماره 47(پاییز 1390)

75-« آزهای سرزمینی عراق نسبت به کویت 90-1968 » ، فصلنامه راهبرد ، سال بیست و یکم ، شماره 63 (تابستان 1391)

76-«The Geopolitics Of Strait Of Hormuz» , Iranian Review Of Foreign Affairs (8) ,  Vol. 2 , No. 4 , Winter 2012.